Leesbare Brief
Home arrow Dagelijks licht  
Sunday 16 June 2024
Random Bijbeltekst

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. "

Dagelijks Licht; een overdenking door Samuel Bagster voor de ochtend16 juni ochtend

Let er dan op, dat u voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, en gebruik de tijd goed, omdat de dagen boos zijn.

Alleen, houd u zeer nauwgezet aan de geboden en de wet die Mozes, de dienaar van de HEERE, u geboden heeft, door die te doen, namelijk dat u de HEERE, uw God, liefhebt, in al Zijn wegen gaat, zich aan Zijn geboden houdt en zich aan Hem vastklampt, en dat u Hem dient met heel uw hart en met heel uw ziel. -- Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord te allen tijde aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u mag weten hoe u ieder moet antwoorden. -- Onthoud u van alle schijn van kwaad.

Toen de bruidegom wegbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! ... Waak dus, want u weet de dag en ook het moment niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. -- Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden.

Efeze 5:15,16
Jozua 22:5-- Collossenzen 4:5,6-- 1 Thessalonicenzen 5:22
Matheus 25:5,6,13
2 Petrus 1:10-- Lukas 12:37

Kies de ochtend of de avond:

Selecteer een andere datum:

Voorzover mogelijk is met toestemming gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, de overige teksten zijn uit de Statenvertaling.(SV)
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk